Valstybes pletros vaistai, Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Įdiegus sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistemą, vaistinių preparatų vertinimo procesas tapo paprastesnis ir efektyvesnis, buvo sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinti ne tik vaistų efektyvumą, saugumą bei kainą, bet ir jų panaudojimą klinikinėje praktikoje bei naudos ir kaštų santykį plačiąja prasme. Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos toliau — Tarnyba ir Europos socialinio fondo agentūra m. Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Lengvatos taikomos investicijoms į valstybės mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema tapo saugesnė, efektyvesnė, labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta racionaliu lėšų naudojimu.

KONKURSŲ IR PAKAITINIŲ ATRANKŲ SĄRAŠAS

Įvairūs vandens tyrimai rodo, kad komunalinėse nuotekose, paviršiniuose vandens telkiniuose bei Baltijos jūros regione paskutiniuoju metu randama nemažai veikliųjų vaistinių medžiagų. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje vis dar trūksta duomenų apie tai, kokiais keliais jos patenka į vandenį, taip pat kokios pastarųjų koncentracijos yra gėlo vandens telkiniuose bei nuotekų sistemose Valstybes pletros vaistai vandenyje, nuotekų valymo įrenginių įtekančiame bei ištekančiame sraute bei nuotekų dumble.

Reguliariuose susitikimuose ir konsultacijose bus atsižvelgiama į abiejų šalių aplinkos apsaugos institucijų ir palaikančių organizacijų nuomonę rengiant kriterijus dėl stebimų vaistinių medžiagų sąrašų nuotekų valymo įrenginiuose bei vandens telkiniuose Latvijoje ir Lietuvoje parengimo.

Valstybes pletros vaistai

Bus parengtas prioritetinių nuotekų valymo įrenginių sąrašas būsimam pažangių valymo technologijų diegimui, taip pat bus parengtos strateginės rekomendacijos dėl būsimų prioritetų ir politikos siekiant sumažinti vaistinių medžiagų ir kitų teršalų kiekį aplinkoje. Projekto trukmė — 2 metai pradžia: Bendras projekto biudžetas Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. Projekto metu Valstybes pletros vaistai tarptautinius standartus ir gerąją farmacijos praktiką VVKT ekspertai įvertino Šiaurės Makedonijos Vaistų ir medicinos prietaisų agentūros MALMED veiklą bei pateikė rekomendacijų veiklai tobulinti ir gerinti, padėjo su ES teisės aktais suderinti nacionalinį farmacijos įstatymą, poįstatyminius teisės aktus ir veiklos procedūras.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos toliau — Tarnyba ir Europos socialinio fondo agentūra m.

Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio Dydzio prezervatyvas uz varpa 14 cm lėšomis, projektui įgyvendinti numatyta skirti ,97 Eur.

Projekto Valstybes pletros vaistai metu Tarnyboje buvo diegiama sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistema.

Įvairūs vandens tyrimai rodo, kad komunalinėse nuotekose, paviršiniuose vandens telkiniuose bei Baltijos jūros regione paskutiniuoju metu randama nemažai veikliųjų vaistinių medžiagų. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje vis dar trūksta duomenų apie tai, kokiais keliais jos patenka į vandenį, taip pat kokios pastarųjų koncentracijos yra gėlo vandens telkiniuose bei nuotekų sistemose upių vandenyje, nuotekų valymo įrenginių įtekančiame bei ištekančiame sraute bei nuotekų dumble. Reguliariuose susitikimuose ir konsultacijose bus atsižvelgiama į abiejų šalių aplinkos apsaugos institucijų ir palaikančių organizacijų nuomonę rengiant kriterijus dėl stebimų vaistinių medžiagų sąrašų nuotekų valymo įrenginiuose bei vandens telkiniuose Latvijoje ir Lietuvoje parengimo.

Projekto metu buvo atlikta ES šalių sveikatos technologijų vertinimo sistemų gerosios praktikos analizė, atliktas ES šalių sveikatos technologijų vertinimo metodologijų tyrimas bei galimybių pritaikyti Lietuvoje analizė, parengta vaistų vertinimo ir sprendimų dėl vaistų kompensavimo priėmimo Lietuvoje proceso analizė.

Projekto vykdymo metu buvo apmokyti specialistai, kurie atliko pilotinius vaistinių preparatų vertinimus pagal naują metodiką. Pokyčiams stebėti ir analizuoti buvo sukurta inovatyvių vaistų, įtrauktų į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, efektyvumo stebėjimo sistema, kuri papildė kuriamą sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą.

Įdiegus sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistemą, vaistinių preparatų vertinimo procesas tapo paprastesnis ir efektyvesnis, buvo sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinti ne tik vaistų efektyvumą, saugumą bei kainą, bet ir jų panaudojimą klinikinėje praktikoje bei naudos ir kaštų santykį plačiąja prasme.

Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema tapo saugesnė, efektyvesnė, labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta racionaliu lėšų naudojimu.

Valstybes pletros vaistai

Informacija apie m. Projektas truko 26 mėnesius, jo vertė - 1 eurų. Dvejus metus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Tarnybos, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ekspertai kartu su Lenkijos vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registracijos biuro atstovais padėjo atitinkamoms Moldovos institucijoms įgyti praktinių įgūdžių reglamentuojant ir prižiūrint vaistų bei medicinos prietaisų rinką pagal ES standartus.

Valstybes pletros vaistai

Buvo organizuojami įvairūs susitikimai, posėdžiai, mokymai, dalijamasi patirtimi ir žiniomis. Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos toliau — Tarnyba m.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurta ir įdiegta Tarnybos Vaistinių preparatų informacinė sistema VAPRIS ir Vaistinių preparatų registras VPREG bei perkeltas į elektroninę erdvę šių Tarnybos paslaugų teikimas bendradarbiavimo lygiu: vaistininko praktikos licencijų išdavimas ir vaistininkų padėjėjų farmakotechnikų įrašymas į vaistininkų padėjėjų farmakotechnikų sąrašą; licencijų farmacinei veiklai išdavimas juridiniams asmenims; informacijos apie vaistinius preparatus teikimo.

Informacijos apie vaistinius preparatus pateikimas šiuolaikinėmis priemonėmis prisidėjo prie e. Įgyvendinus Projektą buvo sudarytos sąlygos šalies gyventojams šiuolaikinėmis Informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir institucijoms tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija e.

#PrisijunkIrTu

Įgyvendinant Europos Sąjungos politiką farmakologinio budrumo srityje, buvo suteiktos galimybės bet kuriam asmeniui pateikti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus.

Įgyvendintos šios projekto veiklos: Techninės ir programinės įrangos įsigijimas ir diegimas; Informacinės sistemos, registro ir viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo ir diegimo darbai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis:.