Nario dydis tautu.

Jei Sovietai paisytų šių esminių nuostatų, jie turėtų tuojau iš Lietuvos pasitraukti ir leisti lietuvių tautai pačiai laisvų rinkimų keliu pasisakyti, kokios santvarkos, valdžios ir ūkinės bei socialinės sistemos ji pageidauja. Panašių pageidavimų ir pareiškimų yra pabėrę ir kitų Jungtinių Tautų nariai. Susitarimu Pietryčių Azijoje buvo sukurta zona be branduolinės energijos. Tiesa, tai tebuvo atlygis už pusę mėnesio, tad visos algos parlamentarams teko palaukti. Kanopa teigė manantis, kad reikia didinti atlyginimus parlamento nariams. Pirma, reikia pritraukti į politiką labiau kvalifikuotų asmenų, turinčių patirties, kuriems perėjimas iš verslo ar akademinės veiklos į politiką apsimokėtų ir finansiškai.

Daugis laisvųjų kraštų šią organizaciją nuoširdžiai remia ir noriai dalyvauja jos darbuose.

Nario dydis tautu

Komunistų valdomi kraštai taip pat Jungtinėse Tautose dalyvauja, bet vien tam, kad jas panaudotų savo propagandai ir kad sutrukdytų laisvuosius kraštus nuo savo politikos įgyvendinimo, ypatingai neleidžiant sutarti tokių žygių, kurie būtų nukreipti prieš komunistines diktatūras. Raudonoji Kinija, pavyzdžiui, norėtų patekti į Jungtines Tautas savo prestižo sumetimais, bet ir tam, kad išstumtų iš Saugumo Tarybos Tautinę Kiniją. Jei tai kiniečiams komunistams pavyktų, jie gautų veto teisę ir galėtų užblokuoti bet kokius Jungtinių Tautų sprendimus, kurie pasmerktų Tibeto okupaciją, kiniečių veržimąsi į Indiją, Vietnamą ir Korėją.

Tad kiniečių komunistų susidomėjimas Jungtinėmis Tautomis neturi nieko bendro su šios institucijos kilniais uždaviniais.

Nario dydis tautu

Jei Pekingas būtų priimtas į Jungtines Tautas, Mao-Tze-tungas nuo pirmos dienos sulaužytų visus šios organizacijos statuto pagrindinius nuostatus. Popiežius Jonas XXIII "Pacem in Terris" enciklikoje taip pasisako šios institucijos klausimu: "Mes labai norėtume, kad Jungtinės Tautos savo struktūra ir priemonėmis vis labiau artėtų prie savo tikslų ir jų kilnių siekių ir kad greičiau išauštų diena, kada kiekvienas žmogus rastų jose stiprią apsaugą savo teisių, kurios kyla iš pagarbos asmeniui ir kurios todėl yra visuotinės, nenusavintos ir nesiaurintinos".

Iš šio pareiškimo ir linkėjimų dar neatrodo, kad Šv. Tėvas Naujausi nario patobulinimo irenginiai, jog Jungtinės Tautos jau būtų pasiekusios savo tikslą ir atlikusios savo uždavinius.

Nario dydis tautu

Todėl, kalbėdamas apie tautų laisvę, Šv. Tėvas pabrėžia, kad "nereikia pamiršti, jog tarpvalstybiniai santykiai turi būti atremti į laisvę, t. Laisvės laidavimas tuo būdu laikomas valstybių sambūrių, šiuo atveju Jungtinių Tautų, pagrindine pareiga ir uždaviniu. Todėl Jungtinių Tautų nariai privalo žiūrėti, kad "laisvė, neliečiamybė ir tautų saugumas, vis vien kokio dydžio būtų jų žemės ir gynimosi galia, nebūtų pažeistos".

Jungtinių Tautų Organizacija

Tai yra mastas, pagal kurį Jungtinių Tautų ir jos paskirų narių politika ir žygiai turėtų būti vertinami. Jungtinių Tautų nariai privalo, kaip enciklika "Pacem in Terris" teisingai nustato, siekti tokios "santvarkos, kurios pagrindą sudarytų tiesa, teisingumas, artimo meilė ir laisvė". Daugis atstovų, susirinkusių į San Francisco Jungtinėm Tautom įsteigti, panašiai galvojo, kaip ir Šv. Tėvas: visų jų noras buvo užkirsti kelią naujiems karams, užtikrinti paskiroms valstybėms saugumą ir įgyvendinti taiką.

Kadangi tautų saugumas, jų teisės ir taika neįmanoma apsaugoti, neužtikrinus joms laisvės ir neliečiamumo, Jungtinių Tautų statutas taip nusako šios institucijos pagrindinius tikslus: "Išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą ir tuo tikslu imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių grėsmei, nukreiptai prieš taiką, sustabdyti ir pašalinti, o taip Nario dydis tautu sulaikyti agresiją ar kitokius taiką pažeidžiančius veiksmus ir siekti taikiu būdu, pagal tarptautinės teisės ir teisingumo dėsnius, išlyginti ir išspręsti tarptautinius ginčus, kurie kenkia taikai" str.

Tačiau Maskvos atstovai, pasirašydami Jungtinių Tautų statutą, nė nemanė jo vykdyti. Okupuodami Lietuvą ir kitus kraštus, jie sugriovė taiką ilgiem laikam ir niekas jos neatstatys, kol paneigtos mūsų tautos teisės nebus restauruotos.

Sovietai pamynė ir bendruosius tautų taikaus bendradarbiavimo dėsnius, kurie yra išvardinti to pat statuto antrame posme, būtent: "plėsti draugiškus tautų santykius, pagrįstus tautų teisių lygybe ir jų laisvo apsisprendimo teisių laidavimu; be to, imtis ir kitų priemonių taikai apsaugoti". Jei Sovietai paisytų šių esminių nuostatų, Nario dydis tautu turėtų tuojau iš Lietuvos pasitraukti ir leisti lietuvių tautai pačiai laisvų rinkimų keliu pasisakyti, kokios santvarkos, valdžios ir ūkinės bei socialinės sistemos ji pageidauja.

Tolygiai negalima tikėtis jokių tarptautinių problemų sprendimo, nei laidavimo žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių, apie kurias taip pabrėžtinai kalbėjo m.

Algos parlamente kelia šypseną ir patiems Seimo nariams, ir ekonomistams: tautos išrinktųjų atlyginimus siūlo skaičiuoti kitaip Gytis Pankūnas, LRT.

Panašių pageidavimų ir pareiškimų yra pabėrę ir kitų Jungtinių Tautų nariai. Tačiau jų žodžiai tebeaidi tyruose, nes niekas nieko nedaro, kad Lietuva ir šimtas milijonų europiečių atgautų savo teises ir laisvę.

Pietų Amerikos Tautų Sąjunga

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kitų pavergtųjų tautų kovos organizacijos ir Pavergtų Europos Tautų Seimas daug kartų kreipėsi į Jungtines Tautas ir reikalavo iškelti pavergtųjų tautų laisvės bylą, pasmerkti pavergėją ir pareikalauti, kad Sovietų Sąjunga pasitrauktų iš okupuotųjų kraštų ir leistų jiems laisvai tvarkytis.

Dar blogiau su Vengrijos klausimu, kuris po m. Susidaro dargi savotiškas paradoksas. Iš vienos pusės, Jungtinės Tautos Nario dydis tautu nedaro, kad Rytų Europos Tautos atgautų savo laisvę ir nusikratytų bedieviškojo komunizmo; iš antros pusės, jau antri metai kaip veikia Jungtinių Tautų taip vadinamoji Specialioji 24 narių Komisija, kuri labai energingai ir uoliai padeda Afrikos ir Azijos tautoms, net labiausiai atsilikusioms, sukurti savas nepriklausomas valstybes.

Komisija atsakė, kad į jos kompetenciją įeina tiktai užeuropiniai kraštai.

Pietryčių Azijos tautų asociacija (ASEAN)

Kai bus išlaisvinti visi kitų žemynų kraštai, tada, jei J. Saugumo Taryba paves. Komisija galėsianti patyrinėti ir kolonializmą Europoje. Tačiau, kadangi Sovietai turi Taryboje veto teisę, tokio pavedimo Komisija niekados nesusilauks.

Nario dydis tautu

Lietuva ir kitos pavergtosios Europos tautos tuo būdu neturi vilčių, kad šiose sąlygose jų laisvės byla būtų netolimoje ateityje Jungtinių Tautų sprendžiama. Naujosios Afrikos ir Azijos tautos, kurios dabar sudaro Jungtinių Tautų narių daugumą 58 iš taip pat neturi laiko, nei noro Europos kraštų reikalų svarstyti.

Jos turi savų problemų, nes laisvės atgavimas dar nereiškia valstybės sukūrimą. Joms trūksta jėgų, šviesuomenės, kapitalo ir Nario dydis tautu. Europa, be to, nesinaudoja tuose kraštuose ypatingu prestižu, nei simpatijomis.

Dar nemaža laiko nutekės, ligi atmosfera pasikeis. Sovietai betgi ta teise pasinaudojo jau daugiau, kaip šimtą kartų Kas tiktai iškeliama ne jų interesų naudai, Maskvos atstovai susabotuoja ir užvetuoja. Belieka tiktai skelbti pageidavimus be jokios vykdomosios galios.

  1. JUNGTINĖS TAUTOS NEATLIEKA SAVO PAREIGŲ
  2. Jungtinių Tautų Organizacija – Vikipedija
  3. Jungtinių Tautų Chartija
  4. Tai lemia nario dydi
  5. Pietų Amerikos Tautų Sąjunga – Vikipedija
  6. Seimas – Tautos atstovybė (konstituciniai pagrindai) | Sinkevičius | Jurisprudencija
  7. Ziureti, kaip padidinti nariu pratimus

Tai paraližuoja Jungtinių Tautų veiklą, ir ši pasaulinė taikos ir teisių institucija savo pareigų neatlieka. Ji didžiųjų galybių panaudojama kaip įrankis saviem interesam apsaugoti. Tai, žinoma, nėra Jungtinių Tautų, kaip institucijos, kaltė, bet jos narių nesiskaitymas su savo įsipareigojimais. Kol taip bus, pavergtosios tautos negali Jungtinėmis Tautomis pasitikėti nei sulaukti jų paramos savo kovoje už laisvę, už teises ir už pagarbos žmogui įgyvendinimą.