Kaip isoriniai zenklai, siekiant nustatyti nario dydi. Pagal Gubam.

Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti perduota pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su juridinio asmens veikla, arba atskirai. Straipsnio pakeitimai: Nr.

LVK yra socialinis partneris valstybinėms ir savivaldos institucijoms, atstovaujantis LVK narių, darbdavių interesams. LVK veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

kaip isoriniai zenklai, siekiant nustatyti nario dydi

LVK pagrindinės veiklos tikslai ir sritys yra šios: 2. Verslo atstovavimas. LVK narių ir Lietuvos verslo bendruomenės atstovavimas santykiuose su nacionalinėmis ir ar tarptautinėmis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir ar institucijomis, verslo subjektais bei visuomene; 2. Darbdavių atstovavimas.

LVK narių ir verslo kaip darbdavių pozicijos atstovavimas dialoge su nacionalinėmis ir ar tarptautinėmis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir ar institucijomis, verslo subjektais bei visuomene; 2.

Atitikties ir pasitikėjimo versle skatinimas. Gerųjų verslų praktikų bei etiško verslo principų diegimas, Jungtinių Tautų paskelbtų darbaus vystymosi tikslų diegimas Lietuvoje, pasitikėjimo LVK ir verslo sektoriumi skatinimas, verslo subjektų tarpusavio pasitikėjimu pagrįstų santykių plėtojimas; 2.

Verslo reputacija. Geros Lietuvos verslo reputacijos kūrimas ir jos stiprinimas; 2. Narių įtraukimas. LVK narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas; 2. Nuolatinė verslo bei kaip isoriniai zenklai sektorių analizė ir stebėsena, tyrimų ir apklausų vykdymas, viešinimas, ekonomikos ir verslo aktualijų komentavimas. LVK, vykdydama veiklą, atlieka šias funkcijas: 2. LVK nariais gali būti juridiniai asmenys, asmenys, veikiantys pagal jungtinės veiklos arba partnerystės sutartis, profesinės bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Nariai priimami ir pašalinami Tarybos nutarimu. LVK nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus Kongreso nustatytus mokesčius. Stojamasis mokestis ir stojimo metų nario mokestis sumokami per 1 mėnesį nuo Tarybos nutarimo priimti asmenį į LVK narius dienos ir nariu asmuo tampa nuo stojamojo mokesčio ir stojimo metų nario mokesčio sumokėjimo dienos.

Stojimo metais nario mokestis skaičiuojamas proporcingai nuo įstojimo datos iki metų pabaigos likusiam dienų skaičiui. Taryba turi teisę Kaip priartinti nario nuotrauka pašalinti už bet kurį šių įstatų pažeidimą ar jų nevykdymą.

Nariai turi teisę atsisakyti narystės savo noru bet kuriuo metu, pateikę raštišką pareiškimą Tarybai. Nario sumokėti narystės ir kiti mokesčiai ar kitaip iš nario LVK gautos lėšos bei turtas nariui negrąžinami šiam išstojus ar jį pašalinus iš LVK.

Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per pirmąjį metų ketvirtį.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Nario mokestį taip pat galima mokėti dalimis, 4 kartus per metus, iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, prieš tai pateikus atskirą prašymą LVK Generaliniam direktoriui. Stojamųjų mokesčių ir narių mokesčių dydžiai nustatomi atskiru Kongreso nutarimu.

kaip isoriniai zenklai, siekiant nustatyti nario dydi

LVK narys turi tokias teises: 3. Valdybos nustatyta tvarka gauti dokumentus ir informaciją apie LVK veiklą. LVK narys kaip isoriniai zenklai tokias pareigas: 3. Konfederacijai, asociacijai, sąjungai, nevyriausybinei organizacijai ar kitai narystės pagrindu veikiančiai organizacijai įstojus į LVK narių gretas, jų nariais esantys asmenys automatiškai tampa LVK asocijuotais nariais.

Asocijuotas narys automatiškai netenka asocijuoto nario statuso nuo to momento, kai iš LVK narių išstoja arba yra atleidžiama organizacija, kurios nariu yra asocijuotas narys, arba jis nustoja būti atitinkamos organizacijos nariu. LVK asocijuotam nariui nėra suteikiama balsavimo Kongrese teisė.

LVK asocijuotų nariai turi 3. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti LVK: 4. LVK aukščiausias organas yra kongresas toliau — Kongresaskuris turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Kongreso darbo organizavimo forma yra sesija susirinkimas. LVK Kongrese kiekvienas narys turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo stojamojo įnašo ir mokamo nario mokesčio dydžio. Kongresas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Eilinį arba neeilinį Kongresą savo iniciatyva šaukia Taryba. Neeilinė Kongreso sesija kviečiama Tarybos tuo atveju, jei planuojama keisti LVK įstatus, nario ar kitus mokesčius ir jų dydžius, rinkti ir Padidinkite nari 1 2 cm atšaukti LVK Tarybą, svarstyti Tarybos nario įgaliojimų sustabdymo klausimą.

Apie Kongreso sesijos datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Tarybos pirmininkas privalo informuoti LVK narius paštu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Kongreso sesijos dienos.

LVK privalo sudaryti galimybę nariams Kongreso sesijose dalyvauti naudojant elektroninių ryšių priemones pvz. Kongreso nutarimai yra priimami, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LVK narių.

Nutarimai priimami paprasta Kongrese dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai keičiami LVK įstatai, pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama LVK.

LVK nariai taip pat gali balsuoti Kongreso sesijos darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto klausimo paštu arba elektroniniu paštu. LVK nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į Kongreso sesijos kvorumą.

Jei Kongrese nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė sesija, kurios metu gali būti priimti nutarimai neįvykusio Kongreso darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek joje dalyvavo LVK narių. LVK Kongresas: 5. Tarybos nariai 4 metų laikotarpiui renkami Kongreso iš Valdybos rekomenduojamų kandidatų, atviru balsavimu, pildant biuletenius. Tarybos nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Tuo atveju jei LVK narys, kurio atstovas yra Tarybos narys, nustoja būti LVK nariu arba Tarybos nario ir jį pasiūliusio LVK nario santykiai baigiasi, toks Tarybos narys privalo atsistatydinti iš užimamų Tarybos nario pareigų, o jei neatsistatydina — Taryba gali sustabdyti jo įgaliojimus.

Todėl kiekvienas pikselis reiškia koreliacijos vertę, kurios dydis yra veidų įtakos stebėtojo sprendimui indeksas. Sukurtas atvirkštinės koreliacijos žemėlapis dešinėjekur tam tikros vietos įtaka stimului yra pilka skalė.

Pilno dydžio vaizdas Pilkos spalvos tekstas kiekvienos sklypo viršutiniame kairiajame kampe rodo dalyvį ir jų mėginių ėmimo efektyvumą iš atitinkamos pagrindinio eksperimento sąlygos. Kiekvieno vaizdo viršutinė ir dešinė pusė yra 2D Gauso taškai juodos linijos iki išlygintų pikselių koreliacijos verčių raudonos ir žaliosios taškai.

Procentinė dispersija, apskaičiuota pagal tinkamumą, rodoma kiekvieno sklypo viršuje dešinėje. Pilno dydžio vaizdas Dvigubos Gauso funkcijos buvo suderintos su išlygintais žemėlapiais 6 pav. Bendra diskusija Mes siekėme ištirti, kaip žmonės greitai įvertina vidutinį žvilgsnį ir galvos sukimąsi veidų grupėje.

Naudojant lygiavertį triukšmo metodą, įvertinome vidinį triukšmą ir mėginių ėmimo efektyvumą, susijusią su šių tipų žymių kaupimu.

Be to, buvo atlikta atvirkštinės koreliacijos analizė, siekiant nustatyti, kurie masyvo elementai buvo naudojami užduočiai atlikti.

Pagrindiniai šio tyrimo rezultatai yra tokie: 1 žvilgsnio nukrypimų sutelkimas labai apribotas pagal dydį ir artumą fiksacijai, nes pagrindiniame eksperimente naudojamų mėginių skaičius yra maždaug 1, tačiau padidėja akių dydis pateikiamas atskirai. Mes taip pat pranešame, kad stebėtojai gali derinti informaciją iš galvos ir kūgio krypčių. Be to, dalyviai, palyginti su žvilgsniu, naudojo pavyzdžius iš gerokai didesnio galvos sukimosi būklės ploto, kartu su padidėjusiu veiksmingo mėginių dydžiu tarp sąlygų.

Vis dėlto nenuostabu, kad tarp atskirų dalyvių mėginių ėmimo efektyvumo ir atvirkštinės koreliacijos žemėlapių nebuvo aiškių ryšių, kurie gali atsirasti dėl bandymų pagal bandymų svyravimus strategijose.

Išvada dėl neefektyvaus žvilgsnio nukrypimo sutelkimo daugiausia atitinka ankstesnius rezultatus. Mūsų efektyvaus imties dydžio rezultatai yra mažesni nei dauguma tyrimų, kuriuose pateikiami vidutiniškai 33 ir 31 judesio mėginiai, tačiau Manning ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad vertinant veidų žvilgsnio kryptį periferijoje yra daug blogiau nei fovea 20, 22, tai nenuostabu, kad vidutinis žvilgsnio rodymas veidų minioje iš kurių dauguma patenka į periferiją taip siekiant nustatyti nario dydi yra prastas. Atkreipkite dėmesį, kad nors mes pranešame, kad akių dydžio didinimas atnešė veiksmingą imties dydį, kad vidutinis rodymas būtų panašus, kaip ir vidurkio galvos, tai neatspindi vidurkio rodiklių gamtinėmis sąlygomis.

Iš tiesų akys visada yra įdėtos į didesnę galvą, todėl galvutės ir akys niekada nebus suderintos. Sweeny ir Whitney 9 pranešė, kad dalyviai galėjo vidutiniškai žvelgti į žvilgsnį per kelis veidus, nors jie nepateikia jokių teiginių apie naudojamų veidų skaičių. Tai atrodo nesuderinama su mūsų rezultatais, kad vidutiniškai žvilgsnio nuokrypiai dalyviai nenaudoja daugiau nei vieno pavyzdžio. Svarbiausia, kad jų veidai faktiškai nesiskyrė nuo mokinių; vietoj to jie pakeitė aplink akis esančių savybių orientaciją, sukeldami suvokiamą žvilgsnio kryptį dėl Wollaston iliuzijos.

Tai gali būti, kodėl jų rezultatai rodo, kad kai kuriais atvejais naudojami iki keturių veidų, nes svarbūs ženklai pvz. Mes nustatėme, kad galvos sukimas buvo šiek tiek efektyvesnis nei žvilgsnio nuokrypis, apskaičiuotas mėginių skaičius didesnis nei 2. Tai artėja prie ankstesnių ataskaitų 30, 31, rodančių, kad dalyvių naudojamų mėginių skaičius yra lygus viso kvadratinės šaknies šaknims.

Šis veiksmingo imties dydžio pagerėjimas greičiausiai yra tai, kad galvos sukimasis lengviau diskriminuojamas periferijoje Galvų keitimas neturėjo reikšmingo poveikio efektyviam mėginio dydžiui, nei vidutinė kūgių matrica, nei masyvų, kuriuose buvo abiejų tipų stimulai, kūrimas.

Atsižvelgiant į tai, kad mažai tikėtina, kad turime konkretų Geras varpos dydis, kaip apdoroti kūgio kryptis, tuo labiau įprasta sąskaita būtų bendrojo mechanizmo, kuris vidutiniškai įvertintų objektų rotaciją, dalyvavimas.

Erdviniai apribojimai, susiję su vidinių socialinių užuominų nustatymu

Gali būti nenuostabu, kad įvairių stimuliavimo kategorijų galvos ir kūgio mėginiai yra sujungti, taip pat mėginiai iš tos pačios kategorijos.

Tai mažiau intuityvus, kad nesusiję objektai būtų sujungti. Chongas ir Triesmanas 42 parodė, kad tuo pačiu metu galima išskirti daugelio suvokimo grupių vidurkį. Dalyviai sugebėjo vienu metu suvokti skirtingų spalvų apskritimų grupių vidutinį dydį, nors buvo pasiūlyta, kad šis procesas patirs tikslią kainą Gali būti, kad mūsų atveju dviejų tipų dirgikliai yra vidutiniškai apskaičiuojami atskirai ir po to sujungti, kad būtų sukurtas pasaulinis vidurkis.

Įregistruota Juridinių asmenų registre spalio 15 d. LVK veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, Civilinio kodekso, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, ICC Konstitucijos; vadovaujasi šiais įstatais, Interesų konfliktų valdymo politika, Etikos kodeksu ir kitais LVK vidaus dokumentais. LVK pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

Trumpa mūsų duomenų apžvalga apima bendrąjį vidurkinimo mechanizmą, tačiau tai neturėtų būti aukšto lygio mechanizmas, skirtas pačiam rotacijai. Pavyzdžiui, preliminarūs įrodymai rodo, kad stebėtojai gali vidutiniškai matuoti 2D poziciją 44 užuominas poslinkių erdvinės padėties požymių, atsirandančių dėl 3D sukimosi.

kaip isoriniai zenklai, siekiant nustatyti nario dydi

Dar reikia išnagrinėti, ar šie 2D kaip isoriniai zenklai ženklai yra naudojami mūsų tyrime, ar stebėtojai naudojasi konkrečiu mechanizmu, skirtu vidutiniam 3D sukimui. Atvirkštinės koreliacijos analizė parodė, kad vidutiniškai dalyviai naudojasi pagrindiniais elementais, skatindami priimti sprendimą. Nors nebuvo fiksavimo taško, dalyviams būtų tikslinga fiksuoti centralizuotai, nes tai būtų veiksmingiausia apdoroti ir atitiktų stebėtojų šališkumą fiksuoti ekrano centre 45, 46, Prima facie šis rezultatas neatitinka Wolfe et al.

Gali būti, kad tai gali atspindėti naudojamų dirgiklių skirtumus; periferinė emocija gali būti suvokiama tam tikru tikslumu 49, o periferinis žvilgsnis negali būti 21, Kita vertus, gali būti, kad stebėtojai keičia savo atrankos strategiją, kad prisitaikytų prie vaizdo struktūros. Pavyzdžiui, jie gali būti šališki, kad galėtų naudoti fovealinę informaciją, kai ji yra prieinama, bet daugiau dėmesio skiria, kai tai nėra.

Alvarez 24 naudojo modeliavimą, kad parodytų, kad svertinis vidurkis su didesniu svoriu, skirtu elementams, iš kurių imami didesni tiksliai suteiktų tikslesnį našumą nei vienodai svertinis vidurkis, kai buvo apskaičiuoti mėginių vidurkinimo užduoties pavyzdžiai. Individualūs mūsų atvirkštinės koreliacijos duomenų skirtumai neleidžia manyti, kad atrankos strategija padeda vidurkinimo procesui. Pavyzdžiui, tiek JF, tiek IM turi aiškiausią centrinį šališkumą, o panašios atrankos sritys turi skirtingus mėginių ėmimo efektyvumo rodiklius pvz.

Vietoj to, šie žemėlapiai Normalaus nario nuotrauku dydziai, kad efektyvių imties dydžių skirtumai tarp dalyvių labiau tikėtini dėl kitų veiksnių, tokių kaip vidurkio apskaičiavimo skirtumai pvz.

Minios dėmesio kryptis gali būti dar stipresnis dėmesys, nei individualus 15, todėl prasminga, kad gali būti mechanizmas, leidžiantis greitai kaupti šią informaciją.

Mūsų rezultatai leidžia manyti, kad galvos sukimas greičiausiai sutelkiamas, nes tai gali būti daroma efektyviau nei žvilgsnis. Gali būti, kad po pradinės suvestinės statistikos išgavimo galvos sukimui, atskirų minios narių žvilgsnio nuokrypiai gali būti nuskaitomi serijiniu būdu, kad būtų galima gauti tikslesnį tikrojo susidomėjimo taško vertinimą. Bendrieji metodai Lygiavertis triukšmo paradigmas buvo naudojamas vidiniam triukšmui ir mėginio dydžiui įvertinti, kad būtų galima sutelkti žvilgsnio kryptį ir galvos sukimą veidų grupėse.

  1. Dėl prekių ženklų įstatymo - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
  2. Europos Sąjungos oficialusis leidinys - PDF Nemokamas atsisiuntimas
  3. Byla e2A/ - eTeismai
  4. Kaip padidinti 10 cm nari tikrai
  5. Įstatai - rubaitau.lt

Duomenys buvo tinkami naudojant lygiavertę triukšmo funkciją 1 lygtis kiekvieno asmens diskriminacijos slenksčiams įvairiuose žvilgsnio ar galvos išorinio triukšmo lygiuose. Kai σ obs yra stebėtojo diskriminacijos riba, jų vidinis triukšmas, pridėtas išorinis triukšmas ir n sampas efektyviam mėginių skaičiui, naudojamam apskaičiuoti vidurkį pvz.

Apskaičiuojant ribas Stebėtojo užduotis buvo suskirstyti vidutinę žvilgsnio kryptį galvos arba kūgio sukimosi kryptį į kairę arba į dešinę. Ribiniai dydžiai buvo nustatyti kiekvienam išorinio triukšmo lygiui, naudojant nuolatinių dirgiklių MOCS metodą. Dešimt vidutinių žvilgsnių nukrypimų buvo pateikti 12 kartų, o po to kiekvienam bandymui buvo atlikti atsitiktinai užsakytų bandymų. Stebėtojai baigė 3 kartus per išorinio triukšmo lygį, o ribos buvo apskaičiuotos pagal tris įvertinimus. Visi dalyviai buvo normalūs arba pakoregavę pagal normalią viziją.

Ne visi dalyviai įvykdė visas sąlygas kiekvienam dalyviui duomenų figūrose yra unikalus inicialų rinkinys. Visi dalyviai davė informuotą sutikimą ir metodai buvo patvirtinti ir atlikti pagal Universiteto etikos valdybos gaires. Dirgiklius Stimuliai buvo šešiolikos individualių veidų rinkiniai, kurių kiekvienas veidas buvo apytikriai 2 x 2 laipsnių regėjimo kampo. Kiekviename tyrime jie buvo atsitiktinai išdėstyti 18 × 18 laipsnių kvadrate vienodos pilkos spalvos ekrano centre, nesutrikdant dirgiklių.

Minios paskatoje kiekvienos veido žvilgsnio nuokrypis galvos sukimas buvo paimtas iš Gauso pasiskirstymo, orientuoto į vidutinį žvilgsnio nuokrypį kur neigiamos vertės rodo kairiąją žvilgsnį. Dažniausiai šių paskirstymų standartiniai nuokrypiai buvo 0, 5, 1, 2, 4, 8, 16 ir 32 laipsniai. Dėl fizinių kliūčių žvilgsnio dirgikliams žvilgsnio nuokrypio reikšmės, kurios kartais viršijo galimą žmogaus akių diapazonąvisoms žvilgsnio diskriminacijos sąlygoms buvo naudojama didžiausia 24 laipsnių nuokrypio siekiant nustatyti nario dydi.

MOCS vidutinės rotacijos vertės buvo nustatytos per stebėtojus, tačiau pasikeitė priklausomai nuo dirgiklių ir užduoties sunkumų, kad psichometrinė funkcija visada galėtų atitikti duomenis.

CS50 2014 - Week 4

Mokinys ir rainelės buvo padarytos tamsiai pilkos spalvos, kad žvilgsnio nuokrypis būtų aiškiai matomas. Buvo trijų skirtingų skatinimo sąlygų žvilgsnio sprendimui atlikti; viena su visa galvos, viena su matoma tik akies regionu ir viena, kurioje akių sritis buvo padidinta, kad apytiksliai atitiktų bendrą galvos plotą galvos sukimosi sąlygomis 7 pav.

Čia visi stimulai turi išorinę triukšmo vertę 16 °. Išsaugant kiekvieną rėmą nuo galvos, besisukančio į galvą, stimulai gali būti eksportuojami galvos sukimui, kuris apėmė ° kairėn į dešinę 0, 1 ° žingsniu.

Stebėtojai turėjo įvertinti vidutinę galvos sukimosi kryptį naudodami tą pačią užduotį. Veidai taip pat buvo atsitiktinai išdėstyti ir išdėstyti šviesesniame pilkos spalvos fone, kad padidėtų veidų kraštų kontrastas. Duomenys buvo surinkti tiek vertikaliai pasukamoms galvutėms, tiek apverstoms galvutėms 8 pav.

Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai CPK straipsnio 2 dalis. Taigi, ieškinys dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo paduotas ir byla pradėta nagrinėti teisme iki atsakovei pateikus paraišką dėl nacionalinio prekių ženklo registravimo. PŽĮ 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo procedūra nagrinėja apeliacijas dėl šiame įstatyme nurodytų Valstybinio patentų biuro sprendimų, protestus ir prašymus dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo šio įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo pareiškiamas priešieškinis teisme nagrinėjant ginčą dėl ženklo savininko teisių pažeidimo. Valstybinio patentų biuro direktoriaus m. Vadinasi, įstatymas suteikia prioritetą teisminiam ginčo nagrinėjimui, jeigu toks nagrinėjimas pradėtas anksčiau, negu atitinkama procedūra VPB Apeliaciniame skyriuje, ir nereikalauja ikiteisminės tokios ginčo nagrinėjimo kaip isoriniai zenklai, kai dėl susiklosčiusių santykių ir aplinkybių protesto dalyką sudarančio ginčo nagrinėjimas teisme neišvengiamai turi būti pradėtas.

Be to, apeliantė pagrįstai nurodo, kad apeliantės paslaugas naudoja ir juridiniai asmenys, siūlydami mokėjimų platformą bet kuriems pirkimus vykdantiems asmenims. Todėl konstatuojama, kad egzistuoja visuomenės suklaidinimo tikimybė. Tačiau taip nusprendžiama nepripažinus, kad apeliantė įrodė, jog jos ženklas dėl naudojimo įgijo stiprų skiriamąjį požymį, kadangi šią aplinkybę apeliantė įrodinėja tik savo pareiškimu apie paslaugos vartotojų ir pervedimų skaičių bei bendrą mokėjimų sumą, kuris nėra patvirtinamas kitais įrodymais CPK straipsnis.

Todėl ieškinys dėl žymens naudojimo uždraudimo tenkinamas pagal apeliantės pareikštą reikalavimą, atsižvelgiant į tai, kad civiliniame procese šalys pačios sprendžia dėl savo teisių gynybos apimties CPK 13 straipsnis. Reglamento Nr. Minėto straipsnio 3 dalyje aptariami galimi nesąžiningumo atvejai. ESTT praktikoje išaiškinta, kad šis sąrašas galimi nesąžiningumo atvejai nėra baigtinis žr.

Nurodytame sprendime ESTT, be kita ko, nurodė, kad Reglamento 21 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad nesąžiningumą gali įrodyti kitos aplinkybės nei išvardytos šios dalies a—e punktuose. Šiame sprendime taip pat pažymėta, kad sprendžiant dėl nesąžiningumo turi būti vertinamos sąlygos, kuriomis buvo įregistruotas prekių ženklas. Taigi, kilus ginčui, turi būti vertinamas atsakovo sąžiningumas tiek registruojant, tiek vėliau naudojant domeną, o nustačius nesąžiningumą, domeno registracija gali būti panaikinama ginant ankstesnių teisių į jo vardą sudarantį žymenį turėtojus žr.

Šiuo pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškinio taip pat neišnagrinėjo. Apeliacinės instancijos teismas tokį apeliacinio skundo argumentą pripažįsta pagrįstu. Tačiau dėl žemiau nurodomų argumentų tai nėra besąlyginė procesinė kliūtis apeliacinės instancijos teisme išnagrinėti ginčą dėl domeno vardo registracijos panaikinimo.

Todėl vien prekių ženklo savininko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ginčo santykiui nepakanka, kad būtų nuspręsta dėl atsakovės domeno vardo registracijos panaikinimo išregistravimo. Klaidinamas panašumas Reglamento Nr. Todėl apeliacinės kaip isoriniai zenklai teismas daro išvadą, kad atsakovei registruojant domeną, apeliantė turėjo ankstesnes teises Reglamento EB Nr. Reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos teisės turėjimas yra būtina sąlyga ginčo domeno registracijos panaikinimui, nesvarbu, ar ieškinys konkrečioje Valstybes masazas vaizdo pletros metu yra grindžiamas domeno vardo registracija neturint teisėto intereso, ar nesąžininga domeno vardo registracija, ar vėlesniu nesąžiningu domeno vardo naudojimu žr.

Lietuvos apeliacinio teismo m. Visos reikšmingos aplinkybės tokiai išvadai padaryti nustatytos išnagrinėjus apeliantės skundo argumentus dėl jos teisių apsaugos pagal Reglamento Nr. Todėl tai, kad pirmosios instancijos teismas dėl jų nepasisakė nagrinėdamas ginčą dėl domeno išregistravimo, o pasisakė dėl jų, padarydamas priešingas ir apeliacinės instancijos teismo paneigtas išvadas, nagrinėdamas ieškinį dėl žymens naudojimo uždraudimo, nesudaro pagrindo konstatuoti esminius proceso pažeidimus, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas negalėtų ginčo šioje dalyje išspręsti iš esmės.

Patenkinus reikalavimą dėl domeno vardo registracijos panaikinimo aukščiau nurodytu pagrindu, apeliacinis skundas dėl domeno vardo registracijos panaikinimo kitu pagrindu dėl atsakovės nesąžiningumo nenagrinėjamas, atsakovei nenurodant teisinio suinteresuotumo, kad reikalavimas dėl to paties dalyko būtų išnagrinėtas abiem pagrindais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimu sukuriamos galutinai apeliantės siekiamos teisinės pasekmės.

Tačiau Reglamento Nr. Sprendimu išregistruoti panaikinti domeno vardą teismas neįpareigoja atsakovo atlikti kokius nors su išregistravimu panaikinimu susijusius veiksmus. Todėl nenustatyta CPK straipsnio 3 dalies taikymo sąlyga, kad reikalaujamus veiksmus gali atlikti tik kaip isoriniai zenklai.

Civilinio proceso kodeksas

Dėl to prašymas netenkinamas. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Teismų praktikoje šie klausimai sprendžiami iš esmės analogiškai žr.

Vis dėlto juridinių asmenų veiklos panašumas galėtų turėti įtakos vertinant visuomenės suklaidinimo galimybę juridinių asmenų pavadinimų kontekste. Didesnis juridinių asmenų veiklų panašumo laipsnis sustiprintų juridinių asmenų panašumo laipsnį ir atvirkščiai taip pat žr.

Todėl, nusprendus, jog egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė dėl ieškovės prekių ženklo ir atsakovės naudojamo žymens panašumo, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo teigti, kad teismo sprendimas dėl juridinių asmenų pavadinimų turėjo būti priešingas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Reikalaujamus veiksmus Juridinių asmenų registre pakeisti įmonės pavadinimą gali atlikti tik atsakovė, todėl prašymas tenkinamas, įstatymui numatant, kad teismas atitinkamu atveju nustato siekiant nustatyti nario dydi ir nurodo apeliantės prašomas neįvykdymo pasekmes CPK straipsnio 3 dalis. Visas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas CPK straipsnio 1 dalies 2 punktas.

Už ieškinį apeliantė sumokėjo Eur žyminį mokestį.