Padidejes narys veikianciu budu

Susitarime gali būti nustatyta darbuotojų teisė dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose ir ar struktūrinio padalinio arba struktūrinių padalinių susirinkimuose, šios teisės įgyvendinimo taisyklės ir ar tvarka. Priėmus sprendimą nepradėti derybų ar jas nutraukti, derybos atnaujinamos, kai ne mažiau kaip 10 procentų Europos kooperatinės bendrovės, jos kontroliuojamųjų bendrovių padalinių darbuotojų arba jų atstovų raštu kreipiasi į Europos kooperatinės bendrovės centrinę vadovybę ir ne anksčiau kaip praėjus dvejiems metams nuo šio sprendimo priėmimo, jeigu šalys nesusitaria derybų atnaujinti anksčiau.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Nuolatinei Saugumo Tarybos narei balsavimo metu susilaikius arba balsavime nedalyvavus, laikoma, kad ji nebalsavo prieš. Veto teisė nėra taikoma priimant Saugumo Tarybos procedūrinius sprendimus. Saugumo Tarybos priimti sprendimai įforminami rezoliucija. Specialusis derybų komitetas išsirenka pirmininką ir sekretorių, pasitvirtina darbo reglamentą. Specialusis derybų komitetas priima sprendimus visų savo narių balsų dauguma, su sąlyga, jog ši dauguma atstovauja visų darbuotojų daugumai, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje ir kituose šio įstatymo straipsniuose nurodytus atvejus.

Kiekvienas narys turi po vieną balsą.

Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream

Dalyvavimo teisių atsisakymas ar naudojimosi jomis apribojimas reiškia, kad Europos kooperatinės bendrovės administravimo ar priežiūros organo narių, kuriuos renka, skiria, siūlo ar pritaria jų skyrimui darbuotojai ir ar jų atstovai, dalis yra mažesnė už darbuotojų ir ar jų atstovų renkamų, skiriamų, siūlomų administravimo ar priežiūros organo narių ar narių, kurių skyrimui jie pritaria, dalį bet kuriame steigime dalyvaujančiame juridiniame asmenyje.

Derybų tikslais specialusis derybų organas gali pasitelkti savo nuožiūra pasirinktus ekspertus, pavyzdžiui, atitinkamo Bendrijos lygio profesinių sąjungų organizacijų atstovus.

Tokie ekspertai specialiojo derybų organo prašymu derybų posėdžiuose gali dalyvauti kaip patarėjai, kai reikia skatinti derinimą ir nuoseklumą Bendrijos lygiu.

Padidejes narys veikianciu budu

Specialusis derybų organas gali nuspręsti informuoti apie derybų pradžią atitinkamas nepriklausomas organizacijas, įskaitant ir profesines sąjungas.

Specialusis derybų komitetas gali kviestis savo nuožiūra pasirinktus ekspertus. Specialusis derybų organas antroje pastraipoje nurodyta balsų dauguma gali nuspręsti nepradėti naujų derybų arba nutraukti pradėtąsias ir veikti pagal darbuotojų informavimo ir konsultavimo taisykles, galiojančias valstybėse narėse, kuriose yra SCE darbuotojų.

Tokiu sprendimu sustabdoma 4 straipsnyje nurodyto susitarimo sudarymo tvarka. Jeigu minėtas sprendimas priimamas, jokia priedo nuostata netaikoma.

LB valdybos narys apie „fintech“ sektoriaus kontrolę: dėmesys tikrai negali būti didesnis

Specialusis derybų komitetas turi teisę nuspręsti: 1 pradėti derybas ar jų nepradėti su kompetentingu steigime dalyvaujančių asmenų organu arba įsteigtos Europos kooperatinės bendrovės centrine vadovybe dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėje bendrovėje; 2 nutraukti jau pradėtas derybas su kompetentingu steigime dalyvaujančių asmenų organu arba įsteigtos Europos kooperatinės bendrovės centrine vadovybe.

Priėmus šios straipsnio 1 dalyje numatytą sprendimą nepradėti derybų arba nutraukti jau pradėtąsias derybas, darbuotojų dalyvavimui priimant sprendimus taikomos ne šio įstatymo ketvirtojo skirsnio nuo statos, o valstybių narių, kuriose dirba Europos kooperatinės bendrovės darbuotojai, teisės aktai ir ar nusistovėjusi tvarka.

Padidejes narys veikianciu budu

Šie nariai turi atstovauti ne mažiau kaip dviem trečdaliams darbuotojų, skaičiuojant darbuotojų, atstovaujančių ne mažiau kaip dviejose valstybėse narėse dirbantiems darbuotojams, balsus. Steigiant SCE reorganizavimo būdu ši pastraipa netaikoma, jeigu dalyvaujama kooperatyve, kuris turi būti reorganizuojamas. Ši nuostata netaikoma, jei Europos kooperatinė bendrovė steigiama pertvarkant kooperatinę bendrovę kooperatyvąkurioje jau yra nustatyta dalyvavimo tvarka.

Padidejes narys veikianciu budu

Jeigu specialusis derybų organas nusprendžia atnaujinti derybas su vadovybe, tačiau jų metu susitarimas nepriimamas, jokia priedo nuostata netaikoma. Priėmus sprendimą nepradėti derybų ar jas nutraukti, derybos atnaujinamos, kai ne mažiau kaip 10 procentų Europos kooperatinės bendrovės, jos kontroliuojamųjų bendrovių padalinių darbuotojų arba jų atstovų raštu kreipiasi į Europos kooperatinės bendrovės centrinę vadovybę ir ne anksčiau kaip praėjus dvejiems metams nuo šio sprendimo priėmimo, jeigu šalys nesusitaria derybų atnaujinti anksčiau.

Jeigu specialusis derybų komitetas nusprendžia atnaujinti derybas su kompetentingu steigime dalyvaujančių asmenų organu ar įsteigtos Europos kooperatinės bendrovės centrine vadovybe, bet derybose susitarimas nepriimamas, šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje nurodytos taisyklės netaikomos.

Steigime dalyvaujantys juridiniai ir ar fiziniai asmenys arba Europos kooperatinės bendrovės centrinė vadovybė specialiojo derybų komiteto posėdžiams privalo suteikti patalpas, darbo priemones, užtikrinti vertimą ir tinkamą posėdžio organizavimą.

Padidejes narys veikianciu budu

Visos išlaidos, susijusios su specialiojo derybų komiteto sudarymu ir jo narių dalyvavimu komiteto posėdžiuose ar derybose su kompetentingu steigime dalyvaujančių asmenų organu arba Europos kooperatinės bendrovės centrine vadovybe, padengiamos steigime dalyvaujančių juridinių ir ar fizinių asmenų lėšomis jų susitarimu arba įsteigtos Europos kooperatinės bendrovės lėšomis.

Šioms išlaidoms taip pat priskiriamos specialiojo derybų komiteto narių kelionės, sveikatos ir gyvybės draudimo, nakvynės ir pragyvenimo išlaidos.

Padidejes narys veikianciu budu

Tokių išlaidų dydį ir atlyginimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tačiau yra ir tokių rūšių, kurių egzistuoja tik viena populiacija — tai retos arba nykstančios rūšys, pavyzdžiui, stumbraiurvinės antyselniavabaliai ir kt.

Kiekviena populiacija yra prisitaikiusi prie savo gyvenamosios aplinkos.

Padidejes narys veikianciu budu

Skiriamos keturios buveinės: vanduo.