Valstybes dydzio taryba, Valstybės pagalba

Stipendijas skiria Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadas, per 15 darbo dienų nuo šių išvadų gavimo Taryboje dienos. Tarybos posėdis Nutarimas Nr. Į atleistų prieš terminą Tarybos narių vietas Seimas Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria kitus asmenis. Atsakingų institucijų veiksmai formuojant konkurencijos politiką nelaikomi Konkurencijos tarybos savarankiškumo ar nepriklausomumo ribojimu. Stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas, suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba.

Energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą reguliuoja ir valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę atlieka Taryba.

Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir ar kultūros renginių organizavimą, Tarybos narių susirinkimo sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti terminai individualių ar edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti. Kultūros ar meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti. Paraiškų neturi teisės teikti:

Taryba yra Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė reguliavimo institucija, atliekanti energetikos objektų ir įrenginių valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į Valstybes dydzio taryba nuosavybės valdymo formą.

Taryba yra biudžetinė įstaiga — valstybės institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui, turinti Valstybes dydzio taryba banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir įstaigos pavadinimu.

Tarybos, kaip biudžetinės įstaigos, savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Taryba veikia nešališkai ir skaidriai, pagal įstatymus ir Tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas - Lietuvos kultūros taryba

Tarybos vadovas yra Tarybos pirmininkas. Taryba gali būti reorganizuojama ar likviduojama priėmus atitinkamą įstatymą.

Valstybes dydzio taryba

Tarybą sudaro penki nariai. Tarybos pirmininką ir keturis narius Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas.

  • Kaip padidinti savo varpos vaizdo pamokas
  • Konkurencijos taryba.
  • Konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo.
  • Yra papildomas varpos svoris
  • Valstybės pagalba | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  • Penio dydis 8 metai

Tas pats asmuo Tarybos pirmininku ar nariu gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Tarybos pirmininkas iš paskirtų Tarybos narių skiria du pirmininko pavaduotojus.

Valstybes dydzio taryba

Kai nėra Tarybos pirmininko, Tarybos pirmininko įsakymu jį pavaduoti skiriamas vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų, o kai nėra Tarybos pirmininko ir Tarybos pirmininko pavaduotojų, jį pavaduoja vienas iš Tarybos narių pagal Tarybos pirmininko įsakymu nustatytą eiliškumą toliau — Tarybos pirmininką pavaduojantis asmuo.

Tarybos pirmininkas ir ar jos nariai, kurių kadencija pasibaigusi, jeigu jie sutinka, savo pareigas eina tol, kol bus paskirti nauji Tarybos pirmininkas ir ar jos nariai, bet ne ilgiau kaip vienus metus nuo kadencijos termino pabaigos.

Tarybos sprendimai

Tarybos pirmininkui ar jos nariui, nustojusiam eiti šias pareigas, išmokama dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Išeitinė išmoka nemokama, jeigu Tarybos pirmininkas ar jos narys šias pareigas nustojo eiti šio straipsnio 7 dalies 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais.

Tarybos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, Atvejo storis 5. aukštąjį universitetinį ne žemesnį kaip magistro laipsnio ar jam prilygintą išsilavinimą.

Tarybos nariui neleidžiama verstis veikla, nesuderinama su valstybės tarnyba.

Valstybes dydzio taryba

Tarybos narys negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų. Tarybos pirmininku ar nariu negali būti skiriamas asmuo, kuris mažiau kaip prieš vienus metus iki paskyrimo į Tarybos pirmininko ar nario pareigas dienos ėjo pareigas įmonių, kurių veiklą reguliuoja Taryba, valdymo organuose.

Laikantis Konkurencijos tarybos nurodymų notarinių paslaugų įkainiai ne mažės, o galimai didės. Be to, kitos valstybės nekeičia įkainių taip, kaip siūlo Konkurencijos taryba, nes suvokia visas neigiamas tokio nepamatuoto sprendimo pasekmes. Fiksuoti ir minimalūs notarų įkainiai yra nustatyti daugelyje valstybių, kuriose veikia lotyniškasis notariatas. Kai kurie didesni atlyginimo dydžiai už vienus veiksmus kompensuoja mažus įkainius taikomus už socialiai svarbius būtinus notarinius veiksmus.

Tarybos pirmininkas ir nariai yra valstybės pareigūnai. Jų statuso ypatumus nustato šis įstatymas.

Tvarkos aprašas

Tarybos pirmininkui ir nariams Lietuvos Respublikos darbo kodeksas taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis įstatymas. Tarybos pirmininko darbo užmokestis yra lygus 5 penkiems šalies ūkio darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių, kuriuos apskaičiuoja ir skelbia Lietuvos statistikos departamentas, vidurkio dydžiams.

Tarybos pirmininko pavaduotojo darbo užmokestis yra lygus 95 procentams Tarybos pirmininko darbo užmokesčio dydžio.

Valstybes dydzio taryba

Tarybos narių darbo užmokestis yra lygus 90 procentų Tarybos pirmininko darbo užmokesčio dydžio. Jeigu nėra apskaičiuotas ir paskelbtas praėjusių kalendorinių metų šalies ūkio darbuotojų vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčio vidurkis, Tarybos pirmininko atlyginimo dydis skaičiuojamas pagal užpraeitų kalendorinių metų duomenis tol, kol Lietuvos statistikos departamentas Valstybes dydzio taryba ir paskelbia praėjusių kalendorinių metų duomenis.

Valstybes dydzio taryba

Tarybos pirmininkas ir jos nariai atleidžiami iš pareigų tik: 1 pasibaigus kadencijai; 3 išrinkus arba paskyrus į kitas pareigas; 4 įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui; 5 paaiškėjus, kad šiurkščiai pažeidė savo pareigas. Pareigų pažeidimas laikomas šiurkščiu, jeigu jis atitinka Valstybės tarnybos įstatyme nustatytus šiurkštaus tarnybinio nusižengimo požymius; 6 pažeidus tarnybinę etiką; 8 netekus Lietuvos Respublikos pilietybės; 9 paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

Tarybos narį atleisti iš pareigų prieš terminą Seimui siūlo Respublikos Prezidentas.

Tarybos sprendimai

Į atleistų prieš terminą Tarybos narių vietas Seimas Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria kitus asmenis. Taryba, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma. Šiuo tikslu: 1 Taryba yra teisiškai atskirta ir funkciniu aspektu nepriklausoma nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens; 2 Tarybos pirmininkas, jos nariai, Tarybos administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, veikia nepriklausomai nuo visų rinkos interesų, atlikdami savo pareigas, nesiekia gauti jokių Vyriausybės arba bet kurio kito viešojo ar privataus asmens tiesioginių nurodymų ir jų nevykdo; šis reikalavimas neturi įtakos Seimo ir Vyriausybės nustatytos valstybės strategijos ir valstybės politikos įgyvendinimui, taip pat glaudžiam bendradarbiavimui su kitomis valstybės institucijomis; 3 Taryba priima savarankiškus, nuo jokios valstybės ar savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos nepriklausomus sprendimus, turi atskirus metinius biudžeto asignavimus, juos naudodama savarankiškai įgyvendina paskirtą biudžetą ir disponuoja savo pareigoms adekvačiais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais.

  • Didziausio nario dydis
  • TPN dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.
  • Kokie dydziai vidutiniskai varpa
  • Nario dydis 14

Taryba atsako už savo nutarimų pagrįstumą ir teisėtumą. Tarybos nutarimai priimami vardiniu balsavimu.

Patvirtinta Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų taryba

Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Tarybos nariai, įskaitant jos pirmininką. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

Valstybes dydzio taryba

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Taryba turi teisę visas arba dalį savo funkcijų, nustatytų šio straipsnio 11 dalies 21 ir 30 punktuose, pavesti vykdyti Tarybos pirmininkui arba Tarybos nariui.

Taryba turi teisę dalį šio straipsnio 11 dalies 71 punkte nustatytų Tarybos funkcijų, susijusių su energetikos veiklos leidimų keitimu, leidimų galiojimo sustabdymu ir galiojimo sustabdymo panaikinimu.

Valstybės prioritetas — investuoti į ekonomikos atsigavimą ir tvarų augimą, o šiuo metu kuriamo Paramos verslui fondo tikslas — padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su iššūkiais dėl COVID Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti reikiamas kompetencijas, į Pagalbos verslui fondo toliau — Fondas valdymą pakviesti nepriklausomi tarybos nariai, šios srities profesionalai.